Dokken Miljø

 

Vi har spisskompetanse på riving og håndtering av forurenset grunn. Dokken Miljø er en avdeling i Veidekke Entreprenør AS, Region anlegg.

Håndtering av forurensede grave- og rivemasser

Samhandling innen riving/opprydding, behandling og gjenbruk av grave- og rivemasser gir det beste grunnlaget for en kostnadseffektiv og miljøvennlig utbygging. Dokken Miljø tilbyr totalløsninger slik at problemeier ved en gitt dato og til avtalt pris vet at det aktuelle området kan disponeres i henhold til den bruk som ønskes.

Riving

Vi utfører alle typer riveoppdrag og har godt utvalg av maskiner/spesialutstyr for denne typen arbeid. Spesielt er vi godt rustet for tunge betongbygg og høye konstruksjoner samt knusing og sortering av betong/tegl.

Innvendig riving

Vi har kompetanse og utstyr til å utføre alle typer innvendig riving / stripping av bygg. Vi har også eget utstyr for betongsaging og kjerneboring i betong.

Miljøsanering

Vi har kompetanse og utstyr til å utføre miljøsanering av bygg før riving. Vi har et bredt nettverk i Norge for nedstrømsløsninger. Vi arbeider kontinuerlig for å være oppdatert på enhver tid gjeldende regler.

Farlig avfall

Det stilles strenge krav til sanering av asbestholdig materiale, og vi har eget mannskap med nødvendige godkjenninger for denne typen arbeid. Vi har også alt nødvendig utstyr for dette, inkludert forskriftsmessig asbestsaneringsbrakker. Videre så håndterer vi alle typer farlig avfall, f.eks PCB og tungmetaller. Vi tilstreber å sortere ut det farlige avfallet for å redusere mengden til deponi.

Konsulenttjenester

Miljøsaneringsrapport og avfallsplan: Vi har kompetanse til å utføre miljøkartlegging, utarbeide avfallsplan og bistå i søknadsprosses i forbindlese med riving og miljøsanering.

Opprydding av forurenset grunn

Dokken Miljø har erfaring fra store prosjekter med oppryding av sterkt forurenset masse og etablering av renseanlegg. Vi sanerer og fjerner alle typer tankanlegg, både over og under bakken. Via kontaktnettet vårt formidler vi alle nødvendige aktiviteter inkludert sluttdeponering av miljøfarlige stoffer.

Grunnforurensning - Konsulentbistand

Dokken miljø kan bistå med utførelse av undersøkelser, analyser og kartlegging av grunnforurensning.

  • Prøvetaking, analyse og vurdering av forurenset jord, grunnvann og sigevann.
  • Tiltaksplaner – vurderinger av forurenset grunn
Deponier

Dokken Miljø har eget deponi for inert avfall i Sørum kommune. Vi har også flere prosjekter med oppfylling av rene gravemasser.

Masse-hotell

På Alnabru i Oslo har vi etablert mottak av gravemasser. Her sorteres massene og kontrolleres for eventuell forurensning.

Det er kort transport fra byen til Alnabru. Det er derfor kostnads besparende og effektivt for entreprenører som kjører masse fra små og trange anleggsområder f.eks grøftegraving i gater.

Forurensede masser deponeres på godkjent mottak, for øvrig masser tilstrebes gjenbruk på bygg og anleggsprosjekter i Oslo området.

Noen av våre ferdigstilte prosjekter

Overleverte prosjekter

Kontaktinformasjon

Navn
Veidekke Entreprenør AS, Dokken Miljø
Postadresse
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo
Besøksadresse
Skabosvei 4, Skøyen
Telefon
+47 21 05 50 00
Send oss en e-post

Kontaktperson

Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen

Avdelingsleder Dokken Miljø

Stilling
Avdelingsleder Dokken Miljø
Telefon
+47 913 71 969
Webside
dokken.no
Send meg en e-post
 

Relaterte artikler

Andre artikler med relevans

Sosiale nettverk

© 2014 Veidekke ASA | Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo | Skabos vei 4 | Telefon: +47 21055000 | E-post: firmapost[a]veidekke.no | Fakturainformasjon | Kontakt oss | Søk 
Opphavsrett og ansvarserklæring | Retningslinjer for Sosiale medier | Redaktør: Tommy Johansen | Ansvarlig Redaktør: Grete Ingeborg Nykkelmo | veidekke.com | veidekke.no