Massemottak

Vi tilbyr mottak for rene, inerte og ordinære avfallsmasser.

Flyfoto med utsikt over fjord og fjell. Massemottak i åsside. Foto.

Våre massemottak

Raudsand, Molde

Mottak med mulighet for levering over kai.

Type avfall: Ordinære masser

Adresse (kart)

 

Elvestad, Hobøl

Massemottak Elvestad har utvalgte fraksjoner ferdigvarer av pukk som gjør at transportører kan få lass begge veier ved behov.

Type avfall: Rene masser

Adresse (kart)

 

Esval, Lillestrøm

Type avfall: Inerte masser.

Adresse (kart)

Massene må på forhånd være karakterisert som inerte. Inert avfall er masser som verken er kjemisk eller biologisk reaktive, og som heller ikke vil oppløses eller brenne.

Les mer om kravene i avfallsforskriften kap.9

Våre massehotell

Vi driver massehotell i Oslo, Bergen og Trondheim. Massehotellene fungerer som mellomlager før massene transporteres videre til lovlig avfallsanlegg.

Alnabru, Oslo

På massehotell Alnabru i Oslo mottas rene og lett forurensede masser som sorteres og kontrolleres før de videre leveres til godkjente avfallsanlegg. Vi selger også pukkfraksjonene 0/22, 0/63, 22/125, 6/16 og kaldasfalt.

Adresse (kart)

Type avfall: Rene og lett forurensede masser, returasfalt, betong og tegl som følger grenseverdiene som angitt i tabell under.   

TABELL: Grenseverdier for betong og tegl.

Stoff Konsentrasjon (milligram/kilo) (mg/kg)
Arsen 15
Bly 60
Kadmium 1,5
Kvikksølv 1
Kobber 100
Sink 200
Krom (III) – totalt 100 (totalt)
Krom (IV) 8
Nikkel 75
E7PCB 0,01
E16PAH 2
Benzo[a]pyren 0,1

 

Alifatiske hydrokarboner  
Alifater C5-C6 7
Alifater >C6-C8 10
Alifater >C8-C10 10
Alifater >C10-C12 50
Alifater >C12-C35 100

I tillegg kan asfalt, produsert etter 1970 og som har lavt eller ingen innhold av tjære, tas imot med hensikt for å gjenbrukes. Massehotellet har også utvalgte fraksjoner ferdigvarer av pukk som gjør at transportører kan få lass begge veier ved behov.

Bergen

Type avfall: Massehotell Bergen har tillatelse til mottak av inert, ordinært og farlig avfall.

Les mer om kravene i avfallsforskriften kap.9

Adresse (kart)

 

Trondheim

Type avfall: Inerte masser.

Adresse (kart)

 

Hvilke masser kan vi ta imot?

Oversikt over massemottak/hotell og hvilke tilstandsklasser på massene vi har tillatelse til å motta: 

Massemottak/
tilstandsklasse
1 2 3 4 5
Elvestad (kart) X        
Esval (kart) X X* X*    
Massehotell Oslo (kart) X X X    
Massehotell Bergen (kart)   X X X X
Massehotell Trondheim (kart)   X X    
Raudsand (kart) X X X X X
*Stoppet på grunn av avslutningsarbeider

Se veileder TA-2553 for definisjon og grenseverdier for tilstandsklassene.

Mottak av masser i pukkverk/grustak

Følgende pukkverk tar også i mot rene masser, betong og returasfalt:

  • Skedsmo pukkverk
  • Aasmund Berg/Fokserød pukkverk
  • Hokksund pukkverk
  • Rambydalen pukkverk
  • Bergmoen Grus

Se kontaktinformasjon til våre pukkverk her.

Kontakt oss