Skal nå netto null innen 2045

Klima står sentralt i Veidekkes strategi, som offentliggjøres under konsernets kapitalmarkedsoppdatering i dag. I lys av den oppdaterte strategien løfter Veidekke sin klimaambisjon og tar sikte på å nå netto null innen 2045. Ambisjonen innebærer å kutte klimagassutslipp både fra egen virksomhet og verdikjede til netto null før 2045, i tråd med utslippsbanen som begrenser global oppvarming til 1,5[o]C.

– Veidekke vil ta en aktiv rolle i å realisere det grønne skiftet og skal hele tiden søke muligheter for å redusere klimagassutslipp i verdikjede og livsløp. Gjennom egen innovasjon, bruk av ekspertise og nært samspill med kunde, leverandører og andre samarbeidspartnere kan vi bidra til å redusere negativ påvirkning på klima og miljø og samtidig skape merverdi, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke.

Netto nullutslipp innebærer å fjerne minst samme mengde CO2e fra atmosfæren som det slippes ut. For Veidekke betyr det å redusere utslippene i hele verdikjeden så mye som mulig og nøytralisere eventuelle restutslipp gjennom karbonfangst eller andre metoder som permanent fjerner CO2 fra atmosfæren.

For å nå netto null må Veidekke begrense og etter hvert slutte å bruke fossile brensler og karbonintensive materialer i bygg- og anleggsvirksomheten. Dette dreier seg om å redusere utslipp som følger av kjøp og bruk av varer som betong og betongelementer, stål og bitumen og tjenester som transport av masse og grunnarbeider.

For Veidekke innebærer ambisjonen om netto null i første omgang å ha oversikt over klimagassutslipp i hele verdikjeden, å utvikle en troverdig strategi for å kutte utslipp i tråd med forpliktelsen i Parisavtalen, og å stille strenge krav om utslippsreduksjon overfor leverandører og samarbeidspartnere.

Som en av de første virksomhetene på Oslo Børs sluttet Veidekke seg allerede i 2015 til FNs togradersmål, et mål som siden er videreført gjennom Parisavtalen og skjerpet til 1,5oC. I 2017 forpliktet Veidekke seg til å redusere egne klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030 og 90 prosent innen 2050. Fra 2021 har Veidekke satt opp klimagassbudsjett for virksomheten. Målene i klimagassbudsjettet skal følges opp på linje med økonomiske mål og HMS-mål og er også tatt inn i incentivprogrammet for selskapets øverste ledelse. Målet om netto null gjennom verdikjeden innen 2045, som selskapet nå har vedtatt, er neste skritt på Veidekkes vei mot å møte forpliktelsen til Parisavtalen.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Lars Erik Lund, konserndirektør strategi og bærekraft, +47 413 31 369

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.