Bærekraft

Bærekraft står sentralt i Veidekkes strategi. For oss handler det om miljø og klima, sosiale forhold og måten vi driver selskapet på.

Kontorbygg ZEB Flexible Lab (NTNU/SINTEF) i Trondheim. Foto.

Veidekke er en aktiv pådriver for det grønne skiftet. Vi jobber både for å redusere negativ påvirkning på omgivelsene fra vår egen virksomhet, og hjelpe kundene våre å nå sine bærekraftmål.

Vi prioriterer kunder og prosjekter der vår ekspertise og samarbeidsform bidrar til et mindre klimafotavtrykk. Samtidig åpner innovasjon, samarbeid og selektive investeringer nye forretningsmuligheter.

Våre bærekraftsmål 

 • Redusere klimagassutslipp i samsvar med Parisavtalen og Science Based Target
 • Halvere klimagassutslipp i hele verdikjeden år for år til 2030
 • Oppnå netto null innen 2045
 • Unngå alvorlige arbeidsskader og redusere totale skadetall med 20 % årlig
 • Styrke mangfoldet i virksomheten 

Vi underbygger arbeidet ved å knytte lånebetingelser og lederincentiver til oppnåelse av bærekraftmålene.

Slik jobber vi med bærekraft

Organisering av bærekraftarbeidet

Bærekraft er en del av konsernstrategien vår og inngår i alle deler av Veidekkes styringssystemer. Det øverste ansvaret ligger hos Veidekkes styre og forvaltes i det daglige av konsernledelsen. 

Virksomhetene våre har ansvar for å omsette ambisjonene for bærekraft og samfunnsansvar i handling. Arbeidet bygger på konsernets vesentlighetsanalyse og strategi og understøttes av verdier og policies. Det enkelte virksomhetsområdet velger selv veien mot målene.

Deltakelse i bærekraftinitiativer

Veidekke deltar i initiativer som fremmer bærekraftmål, som: 

 • UN Global Compact: Veidekke er medlem og skal etterleve UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv. 
 • Skift, Norge – Næringslivets klimaledere: Veidekke er medlem og har signert Grønnvaskingsplakaten og andre initiativer som fremmer bærekraftmål. 
 • Miljøstiftelsen Zero, Norge: Veidekke er strategisk partner. 
 • Färdplan 2045, Sverige: Veidekke har antatt og forpliktet seg til kjøreplanen. 
Rapportering

Veidekke utarbeider årlig bærekraftrapport.

Rapporten følger prinsippene til Global Reporting Initiative (GRI) og viser hvordan virksomheten vår påvirker miljø, klima og samfunn, hvordan klimaendringer og overgangen til lavutslippssamfunnet påvirker Veidekke, og hvordan vi møter finansiell risiko og forretningsmessige muligheter som følger av dette. 

Investorundersøkelser
 • CDP Climate og CDP Forest 
 • Sustainalytics ESG Risk Rating Report
 • S&P CSA

Veidekke er oppdatert på EU-taksonomien og vil rapportere i henhold til denne.

Menneskerettigheter

FNs bærekraftmål og vårt arbeid 

Vi stiller oss bak FNs bærekraftmål og samarbeider med forskjellige aktører for å nå målene i og utenfor egen verdikjede. 

Disse bærekraftmålene er spesielt viktige for oss

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

FNs delmål nr. 5.5

«Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.»

Les FNs mål nr. 5 på FNs norske nettsider

Veidekkes mål

Vi arbeider for å øke kvinneandelen i selskapet og har blant annet satt mål om å nå 20 % kvinneandel i operative lederroller innen 2025.

Slik jobber vi for mangfold i Veidekke 

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs delmål 8.8

«Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold.»

Les FNs bærekraftsmål 8 på FNs norske nettsider 

Veidekkes mål

Vi har mål om 0 alvorlige skader og å redusere antall skader totalt med 20 % per år.

Slik jobber vi med sikkerhet i Veidekke.

 

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs delmål 12.2

"Bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser."

FNs delmål 12.5

"Redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk."

Les FNs bærekraftsmål 12 på FNs norske nettsider

Veidekkes mål

Vi ønsker å redusere ressursforbruk og arbeide for å fremme sirkulærøkonomi.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

FNs delmål 13

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Les FNs bærekraftsmål 13 på FNs norske nettsider

Veidekkes mål

Vi har mål om å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2030 og netto null innen 2045.

Slik jobber vi med klima og miljø

 

Mål 15: Livet på land

FNs delmål 15.2

"Fremme bærekraftig forvaltning av all slags skog."

FNs delmål 15.5

"Iverksette tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater og stanse tap av biologisk mangfold."

FNs delmål 15.8

"Unngå innføring og spredning av fremmede arter; kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter."

Les FNs bærekraftsmål 15 på FNs norske nettsider

Veidekkes mål

Vi jobber for å ivareta naturmangfold og stanse avskoging og konvertering av naturlige økosystemer forbundet med kjøp av varer og tjenester.

Mål 16: Fred og rettferdighet

FNs delmål 16.5

«Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.»

Les FNs bærekraftsmål 16 på FNs norske nettside

Veidekkes mål

Vi arbeider særlig med tiltak for å motvirke korrupsjon og å sikre at lover og regelverk etterleves gjennom hele verdikjeden for bygg og anlegg.

Slik jobber vi med etikk og etterlevelse 

Kontakt oss