Klima og miljø

Veidekke vil være pådriver for bærekraft i bransjen og samfunnsutviklingen. Vi har mål om å nå netto null innen 2045.

Kai/lekter og siltgardin i havet. Foto.

Stort ansvar og store muligheter

En stor del av verdens klimagassutslipp kommer fra bygninger og anlegg. Bransjen vår er storforbruker av energi og naturressurser, og produserer mye avfall. Deler av den påvirker i tillegg biologisk mangfold. Dette gir oss et stort ansvar, men også store muligheter. 

Pådriver for bærekraft

Vi vil være pådriver for bærekraft i bygg- og anleggsbransjen og i by- og samfunnsutviklingen. Målet er å nå netto null innen 2045. Derfor har vi bygget hensyn til miljø og klima inn i styringssystemene våre og satt konkrete mål og budsjetter for utslippsreduksjon. Samtidig arbeider vi for å redusere klimabelastningene gjennom hele verdikjeden (scope 3).

Scope 3-utslipp er alle indirekte utslipp (f. eks flyreiser, logistikk/transport av varer, avfall, forbruk av ulike råstoff) som kan knyttes til et selskaps aktiviteter, men som foregår utenfor deres kontroll.

Det største potensialet for å redusere Veidekkes klimagassutslipp ligger i effektivisering, ny teknologi og overgang til fossilfrie energikilder.
Catharina Bjerke - bærekraftsdirektør

Vår miljøpolicy

 • Veidekke skal drive virksomheten i samsvar med Parisavtalen og ta en aktiv rolle i overgangen til et netto null samfunn.
 • Vi skal jobbe systematisk med klimarisiko som finansiell risiko og mulighet.
 • Veidekke skal aktivt bistå kunder, leverandører og samarbeidspartnere i deres tilpasning til et netto null samfunn. Vi søker løsninger på miljøutfordringer gjennom innovasjon og samarbeid.
 • Vi skal gi kunden merverdi gjennom vår miljøkompetanse, og utfordrer og rådgir kunden til å redusere miljøpåvirkningen.
 • Veidekke skal forbygge og ha kontroll på forurensning, ivareta naturmangfold, redusere ressursforbruket (inkl. vann), og vi skal ta en aktiv rolle for en sirkulær økonomi.
 • Vi får oversikt over vår påvirkning på miljø gjennom ledelsessystemet, for stadig å kunne forbedre vår miljøprestasjon. Dette skal tilstrebes i våre prosesser og produkter og gjennom verdikjede og livsløp.
 • Miljø er en integrert del av vår virksomhet, gjennom hele produksjonslinjen, fra tidlig i planlegging og gjennomføring av prosjekter, og ved innkjøp av produkter og materialer.
 • Vi skal gjøre selektive investeringer i innovasjon og løsninger som støtter opp under det grønne skiftet.
 • Vi kjenner og etterlever lover, regler og egne krav.
 • Vi bidrar utover egen bedrift; i bransjeorganisasjoner, ved utdanningsinstitusjoner, innen forskning og utvikling og i samspill med myndigheter og politikere.

Klimaets påvirkning på Veidekke

Klimaendringene medfører både risiko og muligheter. Stadig hyppigere ekstremvær kan endre forutsetningene for Veidekkes virksomhet. Samtidig fører både strengere krav fra myndighetene og ny teknologi til at etterspørselen etter grønne produkter og tjenester øker. I Veidekke har vi kartlagt hvordan klimarisiko vil påvirke oss fremover. Dette arbeidet vil vi videreføre i de kommende årene.  

Veidekkes påvirkning på klimaet 

Vi var tidlig ute med svært ambisiøse mål for å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet. Målet er å nå netto null innen 2045. Det innebærer å kutte klimagassutslipp både fra egen virksomhet og verdikjede til netto null.  

Vi har utarbeidet klimagassbudsjett for virksomhetene, med kvartalsvis rapportering og årlig oppfølging. Vi har også forpliktet oss til Science Based Targets initiative (SBTi) Net-Zero Standard og verifiserer nå våre klimamål. Klimamålene våre, både på kort og lang sikt, omfavner hele verdikjeden (scope 1, 2 og 3). 

Det største potensialet for å redusere Veidekkes klimagassutslipp ligger i:

 • effektivisering
 • ny teknologi
 • overgang til fossilfrie energikilder

Miljøvennlige materialer og produkter 

Vi søker å begrense eller unngå utslipp, forurensning og avfall. Vi bruker bærekraftige materialer, som massivtre, lavkarbonbetong og mer bærekraftig asfalt, og vi er opptatt av at energi og andre ressurser vi benytter i produksjonen skal være fornybare. En stadig større andel av byggene og anleggene våre blir miljøklassifisert av tredjepart etter anerkjente nasjonale og internasjonale standarder.  

Se hvordan vi jobber med klima og miljø i Veidekkes bærekraftrapport.

Kontakt oss