Innovasjon og digitalisering

Innovasjon og  digitalisering er fundamentet i vår måte å utvikle konkurransekraft og skape verdi på. 

Håndholdt Trimble Site Vision/ bruk av augmented reality på byggeplass. Foto.

Prosjekter er arena for innovasjon

Vår fremste arena for å fornye og utvikle oss  er prosjektene.  Ny teknologi  gjør oss i stand til å utvikle  nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser. Det kommer  både kunder og bransjen  til gode.  Summen av erfaringene vi gjør oss,  overfører  vi  til andre prosjekter og til felles utviklingsprosjekter. Vi kaller det  kontinuerlig forbedring. 

Sammen med kunder og leverandører utvikler vi hele tiden nytt tankesett og metodikk for å løse utfordringer og utnytte kraften  og  mulighetene  digitalisering  åpner for.    

Digitalisering og miljø

Vi jobber med informasjonsflyt i hele verdikjeden. Ofte over et livsløpsperspektiv i miljøsertifiserte bygg- og anleggsprosjekter. Bruk av åpne, digitale standarder gir store muligheter for å løse noen av de utfordringene og flaskehalsene som finnes i prosjekt- og produktlivsløpet.

Vi er engasjert i buildingSmart og deltar i flere felles bransjeinitiativ som CIFE Stanford med Virtual Design and Construction (VDC), International Group of LEAN Construction (IGLC) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA). 

En  livssyklusanalyse (LCA)  er en metode for å få oversikt og dokumentere miljøfotavtrykk der hele verdikjeden er inkludert.  BIM-modeller gir oss et mer korrekt bilde når klimagassregnskap skal regnes ut.  Med  riktige perspektiver i beregningsmodellene (BIM) reduseres sjansen for å  flytte en miljøutfordring fra et sted til et annet.     

Standardisering og prefabrikkering 

Hvert prosjekt er unikt og har egne  spesielle utfordringer og muligheter. Derfor jobber vi med  spesialisering og  standardisering  av våre byggeprosesser. Det handler  om å benytte det vi kaller beste praksis  rettet mot: 

  • det fysiske produktet vi bygger 
  • planer og prosesser i utviklingen og utførelsen av et prosjekt   
  • læring og deling mellom prosjekter 
  • prestasjonsmålinger gjennom  KPI nøkkeltall  

Teknologi gjør det mulig å  «bygge digitalt»  før  vi bygger fysisk. Det bidrar til mindre byggefeil og tverrfaglig koordinert produksjonsunderlag når produksjonen av det fysiske byggverket starter.  Vi ser hele tiden etter kostnadsbesparelser  i prefabrikkering og tilvirkning  og dermed  også  minimering av restavfall.     

Robotisering

Robotiseringen er i  full gang  i byggenæringen og i Veidekke. Stadig flere oppgaver kan automatiseres gjennom bruk av maskiner. Dette vil utløse en dreining av kompetansebehovet hos våre fagarbeidere  i tiden fremover. En samproduksjon mellom mennesker og  roboter  vil gjøre fagarbeideren viktigere enn noen gang. Kunnskapen om hvordan vi skal bygge og evne til å styre og lede  roboter  er noe vi ser vil utvikle seg videre.   

Involverende planlegging

Vi har i  over femten  år arbeidet med å utvikle vårt eget  LEAN-konsept. Vi kaller det  ”Involverende planlegging”.  Konseptet  er  en arbeidsform der  ambisjonen er å redusere tapt tid, sløsing og risiko. Samt å skape de beste forutsetningene  for sunn produksjon  med god  flyt.  Konseptet  er tidligere vinner av byggenæringens innovasjonspris og  er bygget opp rundt fem hovedelementer:  

  • plansystem 
  • møtestruktur 
  • arbeidsdeling 
  • hindringsanalyse  
  • risikostyring