Eierstyring

Prinsippene for eierstyring beskriver hvordan Veidekke skal ledes, organiseres og administreres, slik at vi kan skape størst mulig verdi over tid, til beste for aksjonærer, medarbeidere og samfunnet for øvrig.

Disse prinsippene utgjør det høyeste styringsnivået i Veidekke, og sammen med prinsippene for risikostyring, kjerneverdiene og de etiske retningslinjene, er de Veidekkes viktigste styringsparametere. 

Ansvaret for Veidekkes eierstyring ligger hos styret, som årlig vurderer og gjør rede for prinsipper og praksis. Redegjørelsen for eierstyring blir behandlet på generalforsamlingen.

Kontakt oss