Vedtekter

Veidekkes vedtekter er et obligatorisk sett med regler som vi i selskapet må følge.

Vedtekter for Veidekke ASA er gjeldende fra 11. mai 2022.

§1 Firma/Selskapet

Selskapets navn er Veidekke ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.
Selskapets formål er entreprenør- og eiendomsutviklingsvirksomhet, samt annen økonomisk virksomhet som har sammenheng med det her nevnte. Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av datterselskaper i inn- og utland eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.

§2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§3 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 67.478.133,50 fordelt på 134.956.267 aksjer hver pålydende kr. 0,50 fullt innbetalt og lydende på navn. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§4 Aksje én stemme

På selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme.

§5 Styret

Selskapets styre skal ha fra 8 til 11 medlemmer. Inntil 8 medlemmer og eventuelle varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Inntil 3 medlemmer og varamedlemmer til disse velges av og blant de ansatte etter forskrifter fastsatt i medhold av allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes representasjon i allmennaksjeselskapers styre. Valgperioden er 1 år.
Styret velger selv sin leder.

§6 Valgkomité

Selskapet skal ha valgkomité. Valgkomiteen skal ha minst tre medlemmer. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og øvrige medlemmer og fastsetter godtgjørelse for dens medlemmer. Valgperioden er 1 år.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av, og honorar til, medlemmer til valgkomiteen. Innstilt kandidat bør være aksjonær eller representant for aksjonærene. Innstilling til ny valgkomité skal være slik at flertallet i ny valgkomité er uavhengig av styret og selskapets ledende ansatte. Valgkomiteen kan ikke innstille daglig leder eller andre ledende ansatte i selskapet til medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av, og honorar til, medlemmer til styret. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§7 Selskapets signatur

Selskapets signatur innehas av to styremedlemmer i fellesskap eller ett medlem i fellesskap med konsernsjef.

§8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned til tid og sted som fastsettes av styret. Innkalling skjer med minst 21 dagers skriftlig varsel. Med innkallingen skal følge dagsorden.

Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling, og som gjøres tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, ikke skal sendes til aksjonærene.

Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjonærer eller fullmektiger for disse som ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.

Styret kan gi adgang for aksjonærene til å avgi forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal avgis elektronisk og senest fem dager før generalforsamlingen. Forhåndsstemmer vil bli tillagt stemmer avlagt på generalforsamling. Avgis stemme på generalforsamling erstatter denne forhåndsstemmen.

Den ordinære generalforsamling skal:

  • Godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, samt beslutte utdeling av utbytte.
  • Velge medlemmene til valgkomiteen.
  • Beslutte styremedlemmenes antall, velge de styremedlemmer som etter loven ikke skal velges av de ansatte samt eventuelle varamedlemmer til de aksjonærvalgte styremedlemmer.
  • Behandle styrets retningslinje om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
  • Behandle andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

§9 Allmennaksjeloven 

I den utstrekning det ikke er truffet avvikende bestemmelser i disse vedtekter, gjelder allmennaksjelovens regler.

Oslo, 11. mai 2022

Last ned vedtektene her

 

Kontakt oss