header

Bedring i første kvartal i Veidekke

 Resultatene for Veidekkes første kvartal viser bedring sammenlignet med det utfordrende fjoråret.
- Vi har kommet oss helskinnet gjennom finanskrisen. Det krevende markedet vi er inne i og den strenge vinteren gjør at omsetningen vår ble 5 % lavere enn i samme kvartal i fjor. Men vi opplever nå økende aktivitet innen boligutvikling, og entreprenørvirksomhetens ordrereserve har økt med drøyt 20 % fra samme tidspunkt i fjor, sier konsernsjef Terje R. Venold.

 

Veidekkes omsetning i første kvartal ble 3 148 MNOK (3 325 MNOK). Driftsresultatet ble -16 MNOK (-102 MNOK), mens resultat før skatt ble
-14,3 MNOK (-133,5 MNOK). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirk­somhet er på 12,1 mrd NOK (9,9 mrd. NOK). Som en konsekvens av endringer i den norske AFP-ordningen (avtalefestet pensjon), tilbakeføres tidligere avsetninger til AFP med en regnskapsmessig gevinst på 95 MNOK.

 

- Det er fortsatt utfordrende tider for vår næring med press på entreprenørmarginene. Men gode utsikter innen eiendomsmarkedet, det betydelige etterslepet i offentlige investeringer innen vei og bane, samt vår industrivirksomhets gode uttelling på årets asfaltkontrakter for Statens vegvesen, gir grunn til optimisme, fastslår konsernsjef Venold.

Entreprenørvirksomheten

En krevende markedssituasjon med overkapasitet og sterk priskonkurranse innen enkelte segmenter gir marginpress og svakere resultater. Den strenge vinteren har også bidratt til økte kostnader og lavere effektivitet innen produksjonen. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble i første kvartal 2 787 MNOK (2 942 MNOK) og resultatet 139 MNOK (102 MNOK). Resultatmarginen endte på 5,0 % (3,5 %).

Eiendomsutvikling

Den positive utviklingen fra andre halvår 2009 har fortsatt i årets første kvartal. Spesielt i Oslo og Stockholm er boligsalget økende, og nye prosjekter settes i gang. Dersom utviklingen fortsetter, vil Veidekke kunne ha opp mot 1.000 boliger i produksjon ved årets slutt. Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i første kvartal endte på 134 MNOK (144 MNOK), mens resultatet endte på -11 MNOK (- 38 MNOK).

Industri

Også innen industrivirksomheten førte den strenge vinteren til noe lavere aktivitet for områdene pukk, grus og gjenvinning. Men årets første kvartal er uansett sesongmessig preget av lav aktivitet, og kvartalet er derfor regnet som et utgiftskvartal. Samlet omsetning for Veidekke Industri i årets første kvartal ble 252 MNOK (275 MNOK), og resultatet ble -127 MNOK (-180 MNOK).

 

HMS

Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,6 % (5,4 %). For alle ansatte i Sverige var sykefraværet 3,1 % (2,7 %) og i Danmark 2,5 % (2,0 %). H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) for hele konsernet ble 5,8 (4,5) i første kvartal.

Det vises også til styrets rapport for første kvartal 2010 som er vedlagt denne pressemelding.

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 90 58 23 23, terje.venold@veidekke.no

Konserndirektør/CFO Jørgen W. Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 90 75 90 58, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no

Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

 

Se også http://www.veidekke.no/rapporter/2010/kvartal/1/veidekke_i_1_kvartal2010/

 

 

VEIDEKKE ASA

 

 

 

  

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler med 6.000 ansatte og en omsetning på 15,6 milliarder kroner (2009). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur der de ansatte eier 19,3 % av aksjene. Virksomheten spenner over et vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 1. kv. 2010 pdf