Veidekkes konjunkturrapport: Positive vekstutsikter for bygg- og anlegg i 2014

De skandinaviske markedene løftes av bedre internasjonale konjunkturer i 2014. Det vil merkes spesielt godt i Sverige og Danmark. - Vi forventer en årlig vekst i bygg- og anleggs­markedene i de skandinaviske landene på 2 - 3 %, med sterkest vekstpotensial i Sverige og Danmark, sier Rolf Albriktsen som er direktør for strategi og marked i Veidekke.

Normalisering i Norge
- De siste kvartalene har vi sett at den norske BNP-veksten har avtatt og at boligmarkedet er noe mer avdempet. Etter en toårsperiode med sterk vekst i norsk økonomi peker dermed trenden i retning av en mer normal markedssituasjon fremover. Den kraftige veksten har bidratt til press på kapasiteten i flere markeder, så en avmatning for en periode kan tolkes positivt, forteller Albriktsen.

Arbeidsmarkedet er fortsatt sterkt og rentenivået forventes å være lavt gjennom 2014. Dermed vil husholdningene fortsatt ha god kjøpekraft, noe som bidrar til forbruksvekst og et godt bolig­marked i 2014. Regjeringsskiftet gir ikke merkbare konsekvenser på kort sikt, og offentlig sektor ventes å øke investeringene i tråd med annonserte planer - spesielt på samferdselssiden.  

I 2014 forventes det at bygg- og anleggsmarkedet vil fortsette å vokse. Sterkest blir veksten på anleggsmar­kedet med store samferdselssatsinger og kraftutbygginger som sentrale driv­kref­ter. På byggsiden antas boliginvesteringene å flate noe ut, men samlet sett fortsatt vise vekst.

Sverige: God fart inn i 2014
BNP-veksten i første halvår har som forventet vært meget svak i Sverige, trukket ned av lav etterspørsel i eksportsektoren. I tråd med internasjonale konjunkturer ventes bedring i høst. Arbeidsmarkedet har kommet sterkere gjennom de siste kvartalene enn forventet, med fall i ledigheten som styrker troen på solid oppsving. De nyeste prognosene tyder på en BNP-vekst i størrelsesorden 2,5 - 3 % for 2014, der bolig- og industriinvesteringer vil være en viktig drivkraft. Dette gir positive forventninger til det svenske bygg- og anleggsmarkedet neste år etter nedgangen i 2013. Alle sektorer ventes å peke opp. 

Mot bedre tider i Danmark
Boligprisene i København har det siste året økt med 12 %, og siden mars har de danske forbrukernes tillit til økonomien økt sterkt. BNP-veksten i andre kvartal var overraskende høy, og arbeidsmarkedet har også vist en positiv utvikling. - Vi venter at investeringer vil bli en viktig del av det danske vekstbildet fremover fordi nivået per i dag er såpass lavt. Veksten i det danske bygg- og anleggsmarkedet vil kunne bli den sterkeste i Skandinavia allerede i 2014, men fra et lavt nivå, avslutter Albriktsen.

For mer informasjon kontakt:
Direktør strategi og marked Rolf Albriktsen, tlf 21 05 75 71 / 90 69 11 10, rolf.albriktsen@veidekke.no
Rådgiver Kristoffer Eide Hoen, tlf 21 05 77 68 / 97 67 54 34, kristoffer.eide.hoen@veidekke.no   
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

 

Tittel Filtype
Rolf Albriktsen pdf
Konjunkturrapport pdf