Års- og bærekraftrapport for 2020

Veidekke publiserer i dag års- og bærekraftrapport for 2020. I et år preget av covid-19-pandemien, har Veidekke levert gode økonomiske resultater og gjennomført betydelige endringer.

Etter å ha gjennomført viktige endringer i strategi og organisasjon i 2020, har Veidekke blitt en rendyrket entreprenørvirksomhet. I juni signerte Veidekke avtalen om salg av eiendomsvirksomheten, en transaksjon som utløste betydelige verdier. Dessuten ble Veidekke Infrastruktur ble etablert, og med det samler konsernet sin norske anleggs- og industrivirksomhet for å gi anleggskundene et bedre koordinert tilbud.

– Vi hadde god fremdrift i prosjektene og økte aktivitetsnivået og lønnsomheten gjennom et år med store endringer. Dermed kunne Veidekke ta steget inn i 2021 som en rendyrket entreprenør med solid finansiell stilling og sterke markedsposisjoner i et Skandinavia som er i ferd med å krysse terskelen til lavutslippssamfunnet, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Veidekke har etter den strategiske retningsendringen løftet frem tre hovedprioriteringer for de kommende årene; effektive tiltak for å øke lønnsomheten, selektiv vekst i hovedmarkedene samt å utbetale et attraktivt utbytte til selskapets aksjonærer. Veidekke har levert på prioriteringene gjennom 2020: Det samlede resultatet for den videreførte virksomheten er nær doblet fra året før, etter forbedringer i samtlige virksomhetsområder. Veksten i Veidekke fokuseres mot folkerike regioner i og nær de store byene i Skandinavia. Og sist, men ikke minst, mottok Veidekkes eiere et samlet utbytte på NOK 22,50 per aksje etter salget av eiendomsvirksomheten.

Entreprenørvirksomhet er en arbeidsintensiv næring, og et hovedanliggende for Veidekke i året som gikk, var å kunne opprettholde produksjon og fremdrift i de mange hundre prosjektene rundt om i Skandinavia og samtidig effektivt hindre smitte på bygg- og anleggsplasser og kontorer, noe som i stor grad har lykkes.

– Gjennom covid-19-pandemien har vi erfart at selv om vi ikke alltid rår over omstendighetene rundt oss, kan vi likevel bestemme oss for hva vi gjør ut av dem. Folkene våre har igjen og igjen vist en enestående evne til å finne gode løsninger, slik at Veidekke kan levere det vi har lovet kunder og eiere – samtidig som helse og sikkerhet på arbeidsplassen ivaretas. Med slike fleksible, profesjonelle og lojale medarbeidere, ser jeg svært optimistisk på fremtiden for Veidekke, sier Bengtsson.

I Veidekkes årsrapport inngår bærekraftrapport, som gir oversikt over hvordan konsernet arbeider med bærekraft gjennom særlig vesentlige temaer som helse og sikkerhet, klimapåvirkning, kompetanse og seriøsitet.

– Bærekraft er fundert på at samfunnet og virksomheter arbeider for en felles sak. Veidekke ønsker å bidra til å løse samfunnsutfordringer og bygge en bedre morgendag. Gjennom bærekraftig drift skaper vi et trygt og godt arbeidsliv, og bærekraftige løsninger er både nødvendige forutsetninger for å lykkes som selskap på veien mot lavutslippssamfunnet og en nøkkel til nye muligheter, sier Jimmy Bengtsson.

Veidekke stiller seg bak FNs bærekraftmål, og bærekraft integreres stadig tettere i konsernets strategier og prosesser. I 2020 inngikk Veidekke en finansieringsavtale med SEB med vilkår knyttet til bærekraftmål. Å levere på mål for klima og mangfold er også knyttet til bonusincentiver for de øverste ledernivåene.

Klimaendringer påvirker rammene for Veidekkes virksomhet, og kartlegging av klimarisiko inngår i konsernets løpende risikovurderinger og strategiske planlegging. I tråd med Parisavtalen har Veidekke satt mål om å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet med 50 % innen 2030 og 90 % innen 2050. I 2020 etablerte konsernet klimagassbudsjett brutt ned på virksomheter, med kvartalsvis rapportering fra 2021.

Bygg og anlegg er en skadeutsatt bransje, og skadereduksjon er et helt sentralt anliggende for Veidekke. Konsernet satte for seks år siden mål om null alvorlige skader i 2020 og har siden arbeidet for å redusere skader i alle deler av virksomheten.

– Gjennom nye sikkerhetstiltak og forsterket holdningsarbeid har vi redusert antall alvorlige skader med over 90 %. Men tre alvorlige skader i 2020 er likevel tre for mange, og arbeidet med skadereduksjon fortsetter i virksomhetene, sier Jimmy Bengtsson.

Veidekkes års- og bærekraftrapport for 2020 er vedlagt meldingen og kan også lastes ned fra www.veidekke.com. I tillegg til lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning inneholder rapporten informasjon om foretaksstyring, aksjeeierinformasjon og arbeidet med bærekraft.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369
CFO Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Års- og bærekraftrapport 2020 pdf