header

Endringer i konsernledelsen i Veidekke

I forbindelse med det kommende skifte av konsernsjef i Veidekke gjør selskapet justeringer i konsernledelsen gjennom endringer av ansvarsområder i linjen.

Konsernets operative enheter skal fremover organiseres under ledelse av tre konserndirektører:

  • Veidekkes virksomhet i Sverige og Danmark samles under Per-Ingemar Persson. Virksomheten blir organisert i fire enheter: Veidekke Bostad, Veidekke Anlegg Sverige, Veidekke Bygg Sverige og Hoffmann. 
  • Dag Andresen vil fortsette å lede de fire enhetene i Veidekke Entreprenør, dvs. byggregionene Øst, Syd, Nord/Vest og region Anlegg.
  • Jørgen Wiese Porsmyr, nåværende CFO (økonomi- og finansdirektør) vil få ansvaret for enhetene Veidekke Industri og Veidekke Eiendom i Norge.

Endringene trer i kraft den 15. april d.å. Fra denne dato overtar Arne Giske som direkte ansvarlig for de operative enhetene i konsernet (COO). Jørgen Wiese Porsmyr vil også inneha nåværende rolle som CFO inntil en ny person er på plass i denne stillingen.

Hovedhensikten med endringene er både å fornye og forsterke. - Spesielt viktig er det at vi nå samler enhetene i Sverige under en felles ledelse for å styrke vår posisjon i dette markedet. Jeg mener vi med dette får utnyttet flere dyktige ledere og deres kompetanse, og vi skaper lederteam som kan gi Veidekke et enda sterkere strategisk ledelsesfokus, sier Arne Giske. 

For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12