Fortsatt vekst og rekordhøy ordrereserve

Veidekke økte omsetningen med 5 % i 2017, til 31,6 milliarder kroner, mens resultatet før skatt for året var 1,4 milliarder kroner, på nivå med 2016. Resultat per aksje var 9,4 kroner i henhold til segmentregnskapet. Ordreinngangen har vært høy i alle tre land, og resulterte i en historisk høy ordrereserve. Med bakgrunn i selskapets resultater og utsikter, foreslår styret et ordinært utbytte på 5,0 kroner per aksje for regnskapsåret 2017.

- Veidekke leverer både vekst og gode resultater i 2017 og går inn i det nye året med en rekordhøy ordrereserve. Veksten kommer på tross av mer varierende markedsforhold og viser at Veidekkes størrelse og geografiske og faglige bredde gjør oss mer robuste i møte med endringer i markeder og rammebetingelser, sier konsernsjef Arne Giske.

For konsernet som helhet lå omsetning og resultat for 2017 noe over foregående år. Omsetningen i 2017 var 31,6 milliarder kroner, en økning på 5 % fra 2016. Resultat før skatt økte med 6 % i 2017. Resultatet per aksje var 9,4 (9,3) kroner.

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal 2017 var 8,8 (8,7) milliarder kroner, mens resultatet før skatt ble 437 (429) millioner kroner. Resultatet per aksje var 3,2 (3,1) kroner i henhold til segmentregnskapet.

Konsernets samlede ordrereserve ved årsslutt økte med 33 % fra 2016 til 2017, til 32,6 (24,4) milliarder kroner, hvorav om lag 20 milliarder kroner kommer til omsetning i 2018. Ordreinngangen i fjerde kvartal 2017 utgjorde 8,5 milliarder kroner, eller en økning på 37 %, mot 6,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2016.

Veidekkes entreprenørvirksomhet omsatte for 7,4 (6,9) milliarder kroner i fjerde kvartal 2017. Veksten på 7 % sammenliknet med fjerde kvartal 2016, kom i Sverige og Danmark. I Norge svekkes resultatet av lav aktivitet og svak lønnsomhet på Sør- og Vestlandet. Resultat før skatt for entreprenørvirksomheten er styrket med 37 %, til 254 (185) millioner kroner.

- Entreprenørvirksomheten har oppnådd solide resultater i alle de tre landene, med stigende resultatmargin og økte ordrereserver, etter tiltak både i bygg- og anleggsvirksomheten. Mens Sverige og Danmark har hatt god omsetningsutvikling, er bildet i Norge mer differensiert, med god lønnsomhet for bygg på Østlandet og i Midt-Norge, men utfordringer i sør og vest. Anleggssegmentet er i bedring, men har fortsatt svak lønnsomhet, sier Giske.

Eiendomsvirksomheten omsatte for 863 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. Dette er betydelig mindre enn i tilsvarende periode i 2016 (1,3 milliarder kroner), som hadde ekstraordinært høy omsetning. Resultat før skatt av eiendomsvirksomheten var 114 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 226 millioner kroner i fjerde kvartal 2016, da utviklingsgevinster og et særskilt prosjektbidrag medførte at også resultatet lå uvanlig høyt.

I fjerde kvartal 2017 ble det, inklusive felleseide prosjekter, solgt 213 boliger, mot 417 i fjerde kvartal 2016. Veidekke hadde 2 620 (2 422) boliger i produksjon ved kvartalets utgang. Samlet salgsgrad for prosjekter i produksjon i kvartalet er fremdeles høy, med 83 %, selv om den er noe redusert fra samme periode i fjor (91 %).

- Boligmarkedet falt som ventet i både Norge og Sverige i fjor, etter at tre år med oppgang kulminerte i toppåret 2016. Antall boliger i produksjon er allikevel høyere enn for et år siden og salgsgraden er fremdeles høy. Selv om markedsusikkerheten gjør boligkjøperne mer avventende, ser vi positive trekk i en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Arne Giske.

Industrivirksomheten omsatte for 1,3 (1,1) milliarder kroner i fjerde kvartal 2017. Resultatet før skatt på 87 (34) millioner kroner inkluderer blant annet 70 millioner kroner fra salg av en næringstomt ved Gardermoen. Økningen i omsetning kom primært fra asfaltvirksomheten, der en kombinasjon av lavere priser og høyere kostnader likevel bidro til å svekke resultatet.

- Omsetningsveksten i asfaltvirksomheten ble utliknet av lavere priser og høyere kostnader, bl.a. på råvarer, men salget av Hovinmoen bidro likevel til et sterkt resultat for kvartalet. Dette er et godt eksempel på hvordan Veidekke skaper merverdi og kapitaliserer på hele verdikjeden av kapasitet og kompetanse, fra prosjektutvikling til entreprenør- og industrivirksomhet, sier Arne Giske.

I tråd med Veidekkes ambisiøse HMS-mål, ble antall alvorlige skader redusert med 46 % og antall skader totalt med 23 % i 2017. Konsernets samlede H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) gikk i fjerde kvartal ned til 4,2, sammenliknet med 4,6 i foregående kvartal og 4,5 i fjerde kvartal 2016. Sykefraværet gikk noe opp, til 4,0 %, mot 3,6 % i foregående kvartal og 3,7 % i fjerde kvartal 2016.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:


Konsernsjef Arne Giske, +47 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, +47 905 53 322, helge.dieset@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og omtrent halvparten av de 7 700 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 4 kvartal 2017 pdf