Konkurransetilsynets varsel i asfaltsaken

Konkurransetilsynet har varslet Veidekke at tilsynet vurderer å treffe vedtak rettet mot selskapet for brudd på konkurranseloven. Det fremgår av varselet at etterforskningen har avdekket forhold knyttet til to enkeltpersoners handlinger, og det gir ikke grunnlag for å påstå at ulovlighetene er utslag av en utbredt ukultur i Veidekke, slik det er fremstilt i media.  Veidekke varslet selv umiddelbart Konkurransetilsynet om saken i januar 2010, og selskapet har samarbeidet fullt ut med Konkurransetilsynet under tilsynets etterforskning. Konkurransetilsynet har derfor varslet at lovens vilkår for lempning er oppfylt, slik at Veidekke kan slippe sanksjoner.

Dette fremkommer etter at Veidekke har mottatt varsel om vedtak fra Konkurransetilsynet i saken som har vært under etterforskning siden januar 2010. Tilsynets varsel dreier seg om brudd på konkurranseloven for Kolo Veidekkes virksomhet i Midt-Norge i perioden 2005-2008 og én enkeltstående overtredelse i Møre og Romsdal i 2006.

Veidekke gikk til Konkurransetilsynet straks selskapets ledelse i januar 2010 ble kjent med påstander om at noen i selskapet skulle ha vært involvert i ulovlig samarbeid. Etter dette har Veidekke samarbeidet med tilsynet for å fremskaffe all relevant informasjon og dokumentasjon. Konkurransetilsynet har derfor varslet at Veidekke vil bli fritatt for et overtredelsesgebyr på 270 millioner kroner, forutsatt at Veidekke fortsatt samarbeider fullt ut med Konkurransetilsynet og det ikke fremkommer opplysninger som tilsier at Veidekke har gitt tilsynet villedende eller uriktig informasjon.

- Vi ser svært alvorlig på at det er avdekket brudd på konkurranseloven i vår organisasjon. Samtidig er vi tilfreds med at Konkurransetilsynets varsel viser at lovbruddene ikke er et utslag av en ukultur i selskapet. Med unntak av ett enkeltforhold, er det én person som står ansvarlig for de ulovlighetene som er påvist. Vi er skuffet over at dette kunne skje til tross for at vi gjennom flere år har satset betydelige ressurser på omfattende opplæring innenfor etikk og korrekt forretningsframferd. Vi er fornøyd med at Konkurransetilsynet i sitt varsel bekrefter at vi har oppfylt samarbeidsplikten, og vi setter pris på det profesjonelle og konstruktive samarbeidet vi har hatt med tilsynet helt siden vi selv varslet dem om saken, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke ASA.

- For meg er det også betryggende at den interne granskningen som har skjedd i samarbeid med Konkurransetilsynet, kom frem til samme resultat som tilsynet, legger Venold til.

Veidekke vil fortsatt samarbeide fullt ut med Konkurransetilsynet frem til tilsynet har avsluttet saksbehandlingen. Varselet vil bli gjennomgått for å vurdere om det er forhold som bør undersøkes nærmere og eventuelt kommenteres før Konkurransetilsynet fatter sitt endelige vedtak. Veidekke opprettholder sin oppfordring om at alle som måtte ha opplysninger i saken bør gi disse til Konkurransetilsynet.

Veidekke vil innkalle til pressebrief om saken kl 14.00 og vil ikke svare på henvendelser om saken før dette.

Kontaktperson:
Audun Blegen, direktør samfunnskontakt, Veidekke ASA, tlf. 21 05 74 72, mobil 959 79 664,
audun.blegen@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12