MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 26. mai 2010 kjøpt
35 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 41,9108. Etter dette har Stiftelsen 3 926 aksjer i Veidekke.

Ledende ansatte kjøpte 1 210 000 aksjer fra Stiftelse i mai, jfr.
børsmelding 19. mai 2010. Disse aksjene vil bli overført fra
Stiftelsen i juni/juli. Stiftelsens beholdning er vist etter denne
transaksjonen.
  
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12