MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 25. mai 2010 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 39,90. Etter dette har Stiftelsen 1 178 926 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i forbindelse med aksjetilbud i mai 2010.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12