MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 3. juni 2013 kjøpt 75 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 47,20. Etter dette har Stiftelsen 911 341 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12