MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 20. mai 2010 kjøpt 36 012 aksjer i Veidekke til kurs kr 41,3668. Etter dette har Stiftelsen 714 245 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i forbindelse med aksjetilbud i mai 2010.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12