MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. mai 2013 kjøpt 108 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,5694. Etter dette har Stiftelsen 734 831 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12