MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. mai 2013 kjøpt 37 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,6257. Etter dette har Stiftelsen 601 627 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12