MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 15. mai 2013 kjøpt 42 990 aksjer i Veidekke til kurs kr 46,90. Etter dette har Stiftelsen 558 927 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12