MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 24.mars 2010 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 48,3793. Etter dette har Stiftelsen 589 554 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12