MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 23. mai 2014 kjøpt 3 400 aksjer i Veidekke til kurs kr 68,00. Etter dette har Stiftelsen 402 363 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2014.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12