MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 22. mai 2014 kjøpt 43 142 aksjer i Veidekke til kurs kr 67,8852. Etter dette har Stiftelsen 398 963 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2014.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12