MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. mai 2014 kjøpt 111 915 aksjer i Veidekke til kurs kr 67,75. Etter dette har Stiftelsen 297 458 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2014.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12