MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. november 2010 kjøpt 187 847 aksjer i Veidekke til kurs kr 49,0965. Etter dette har Stiftelsen
1 354 003 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til samtlige ansatte i forbindelse med aksjetilbudet nå i november 2010. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12