MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 5. mai 2011 kjøpt 78 200 aksjer i Veidekke til kurs kr 50,9739. Etter dette har Stiftelsen 591 867aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12