MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekke ansattes aksjekjøp har den 9. mars 2011 kjøpt 100 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 49,9671. Etter dette har Stiftelsen 443 057 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12