MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 30. november 2011 kjøpt 44 526 aksjer i Veidekke til kurs kr 35,7344. Aksjene er ervervet for videresalg til samtlige ansatte i forbindelse med aksjetilbudet nå i november 2011, jfr. børsmelding 21. november 2011.

Etter tegningsperioden for Veidekkes aksjetilbud til ansatte har vi mottatt ytterligere 68 gyldige tegninger. Etter avkorting har disse 68 ansatte fått kjøpe totalt 73 300 aksjer. Stiftelsen solgte den 30. november 2011 tilsvarende antall aksjer til dette formål. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i desember 2011.

Etter denne transaksjonen har Stiftelsen 2 975 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12