MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. juni 2012 kjøpt 18 136 aksjer i Veidekke til kurs kr 44,9842. Etter dette har Stiftelsen 1 009 987 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12