MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 31. mai 2012 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 44,50. Etter dette har Stiftelsen 895 481 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12