MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 30. mai 2012 kjøpt 92 935 aksjer i Veidekke til kurs kr 42,5848. Etter dette har Stiftelsen 844 481 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12