MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 29. mai 2012 kjøpt 10 176 aksjer i Veidekke til kurs kr 42,4553. Etter dette har Stiftelsen 751 546 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12