MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 23. mai 2012 kjøpt 100 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 42,9049. Etter dette har Stiftelsen 703 900 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12