Ny pensjonsordning gjennomført i Norge - oppdaterte regnskapsmessige effekter

Veidekke har gjennomført endring av pensjonsordningen for norske medarbeidere med virkning fra årsskiftet ved å gå over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning.

Bakgrunnen for endringen er forventet endring i reglene for tjenestepensjon og innføring av nye regler for regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjonsordninger, som trådte i kraft 1. januar 2013. Den nye ordningen gir finansiell forutsigbarhet for selskapet og er utarbeidet i nært samspill med selskapets tillitsvalgte.

Det vises til børsmelding av 8. november 2012, hvor antatte regnskapsmessige effekter ble oppgitt, bl.a ved den antatt positiv resultateffekt før skatt opp mot 190 MNOK i 4. kvartal 2012.

Norsk Regnskapsstiftelse har den 4. januar 2013 oppdatert sin veiledning for pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2012, og har åpnet for at markedsrenten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) kan legges til grunn som diskonteringsrente ved beregning av fremtidig pensjonsforpliktelse. Veidekke mener at det er mest riktig å legge en OMF rente til grunn ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Veidekke har i sine beregninger pr 31.12.2012 benyttet en diskonteringsrente på 3,9 %. Dette til forskjell fra tidligere beregning hvor det ble benyttet en diskonteringsrente på 2,3 %.

Endrede beregningsforutsetninger medfører at endelige regnskapsmessige effekter av pensjonsendringen avviker fra det som var oppgitt i børsmeldingen av 8. november 2012.

For gevinst-/tapsoppgjøret i 4. kvartal 2012 i forbindelse med avviklingen av den gamle ordningen blir den regnskapsmessige effekten på resultat før skatt 140 MNOK. Denne effekten bør sees i sammenheng med at ordinær pensjonskostnad for 2012 inkluderer en kostnadsføring av estimatavvik på 27 MNOK. Hensyntatt dette blir netto positiv resultateffekt 113 MNOK, som fordeler seg på de ulike virksomhetsområdene Entreprenør Norge 94 MNOK, Industri 18 MNOK, og Eiendom Norge 1 MNOK.

Pr. 01.01.13 innføres ny regnskapsstandard for pensjon, som krever at pensjonsforpliktelser skal regnskapsføres til virkelig verdi. Endringen i benyttet diskonteringsrente påvirker også effekten av innføringen av denne regnskapsstandarden for Veidekke. De oppdaterte beregningene basert på diskonteringsrente 3,9 % viser at Veidekke vil nedjustere egenkapitalen med ca 150 MNOK i 1. kvartal 2013. I børsmeldingen av 8. november var denne effekten estimert til ca 300 MNOK.

For mer informasjon, kontakt:
Konserndirektør, CFO, Jørgen Wiese Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 90 75 90 58, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf. 21 05 77 22 / 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no
Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12