Nye regnskapsprinsipper og omarbeidelse av historiske tall

Veidekke vil fra 1. kvartal 2013 gjøre enkelte endringer i rapporteringen og omarbeider historiske tall. Følgende endringer gjennomføres:

  • Endrede regnskapsprinsipper for pensjon
  • Endret klassifikasjon for resultat fra felleskontrollerte og tilknyttede selskaper
  • Eiendom Danmark vil bli rapportert som del av Eiendom Sverige

Pensjon
For nye regnskapsregler for pensjon vises det til børsmelding sendt 5. februar 2013 og Årsrapporten 2012, Note 1 Regnskapsprinsipper.  Beskrivelsene i denne melding samsvarer med disse.

EU har med virkning fra 1.januar 2013 vedtatt nye regler for regnskapsføring av pensjon - IAS 19 Ytelser til ansatte. De nye reglene innebærer at pensjonsforpliktelser skal regnskapsføres til virkelig verdi.  Frem til 31. desember 2012 har Veidekke benyttet "korridormetoden" for regnskapsføring av estimatavvik for pensjoner.

Overgangen innebærer at konsernets egenkapital pr 1. januar 2013 er nedskrevet med 138 MNOK.  Nedskrivningen er tidligere estimert til ca 150 MNOK.

Det er et krav at tidligere års regnskap skal omarbeides. Dette innebærer at resultatet for 2012 forbedres med 111 MNOK.  Av dette knytter 100 MNOK seg til økt inntektsføring i forbindelse med avvikling av tidligere pensjonsordning i Norge, resterende 11 MNOK knytter seg til endrede prinsipper for kostnadsføring av estimatavvik og avkastning på pensjonsmidler.  Se vedlegg for regnskapsmessige effekter.  Segmentrapporteringen for tidligere år er ikke omarbeidet.

Felleskontrollerte selskap
Veidekke vil fra første kvartal 2013 i finansregnskapet flytte "resultat fra investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskap" til å inngå i linjen driftsresultat.  Veidekke har de siste årene økt sin aktivitet i felleskontrollerte selskap innenfor eiendomsvirksomheten. Aktiviteten i felleskontrollerte selskap er av operasjonell karakter, der Veidekke som oftest har en sentral rolle i prosjektet. Av den grunn er det riktig å klassifisere denne type inntekt som en del av driftsresultatet.

Segmentrapportering
Virksomheten i Veidekke Eiendom Danmark ble avviklet i 2010 og fremtidig aktivitet knytter seg primært til salg av en tomtebase med bokført verdi på 142 MNOK pr 31. desember 2012. Fra og med 1. kvartal 2013 inngår virksomheten rapporteringsmessig som en del av Eiendom Sverige.

For mer informasjon, kontakt:
Konserndirektør, CFO, Jørgen Wiese Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 90 75 90 58,
jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf. 21 05 77 22 / 91 74 38 56,
jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Regnskapsmessige effekter pdf