Nye regnskapsregler for salg av boliger i egenregi - IFRIC 15

Bakgrunn

EU har med virkning fra 1. januar 2010 vedtatt regnskapsregelen IFRIC 15, som omhandler regnskapsføring av avtaler om bygging av fast eiendom. Veidekke vil, som tidligere meldt, implementere de nye reglene med virkning fra 1. januar 2010.

Innføringen av nye regler vil få vesentlig innvirkning på rapporteringen i Veidekkes finansregnskap for virksomheten innen boligutvikling. Denne meldingen beskriver Veidekkes implementering av de nye prinsippene og angir omarbeidede historiske regnskapstall for 2008 og 2009. 

Prinsippendringen

Etter tidligere regnskapspraksis blant børsnoterte skandinaviske selskaper ble omsetning og fortjeneste på boligutviklingsprosjekter inntektsført løpende i tråd med salgsgrad og ferdiggrad i prosjektet. Dette iht. regnskapsstandarden for anleggskontrakter IAS 11.

Den nye regnskapsregelen (IFRIC 15) avklarer hvilken aktivitet som faller inn under reglene om anleggskontrakter (IAS 11) og hvilken aktivitet som skal behandles som salg av en vare (IAS 18). Den klargjør også på hvilket tidspunkt omsetning og fortjeneste fra boligutviklingsprosjekter kan innregnes i regnskapet. Som følge av fortolkningen skal inntekt og fortjeneste på salg av boliger i egenregi først regnskapsføres på det tidspunktet en leilighet er blitt kontraktsmessig overlevert til kjøper (hjemmelsoverføring).

Konsekvenser for Veidekkes rapportering

For Veidekke vil de nye regnskapsprinsippene innebære senere regnskapsføring av boligutviklingsprosjekter enn ved tidligere regnskapsprinsipper. Det understrekes imidlertid at det kun er den tidsmessige periodiseringen som påvirkes, og at prosjektenes samlede resultat ikke endres. Kontantstrøm og risikovurdering av virksomheten innen boligutvikling forblir også uendret.

Veidekke har virksomhet innen boligutvikling i Norge og Sverige. Omsetning og resultat fra disse enhetene vises spesifisert i kvartals- og årsregnskap. Veidekke har valgt å opprettholde løpende prosjektrapportering i tråd med sluttprognose for prosjektet, fullføringsgrad og salgsgrad som tidligere og å innarbeide overgangen til IFRIC 15 som en separat eliminering i segmentregnskapet. Dette gjøres for å gi et mest mulig riktig bilde av løpende verdiskaping innen boligutvikling og sikre samsvar med den interne ledelsesrapporteringen i konsernet.

Som følge av markedsnedgangen i årene 2008 og 2009 ble Veidekkes aktivitet innen egenregi boligutvikling vesentlig redusert. Antall boliger i produksjon ble redusert fra 1660 pr. 31. desember 2007 til 311 pr. 31. desember 2009. Ut fra noe bedring i boligmarkedet i 2009 forventer Veidekke oppstart av nye prosjekter og økt aktivitet innen boligutvikling gjennom 2010. Med denne forventede aktivitetsutviklingen anser vi løpende rapportering av prosjektene som særlig viktig for å få frem underliggende verdiskaping.

I tillegg har Veidekke noe egenregi virksomhet innen næringsbygg. De nye reglene får ingen effekt sammenlignet med tidligere regnskapsprinsipper, da inntekt og fortjeneste også tidligere er tatt på tidspunkt for overlevering.

I finansregnskapet vil både resultatregnskap, balansen og noter bli utarbeidet iht. den nye regnskapsfortolkningen (IFRIC15).

Historiske regnskapstall

Vedlagt denne meldingen følger omarbeidede regnskapstall for 2008 og 2009. Hovedelementene er som følger:

Resultatregnskap

·         Resultatregnskapet for 2008 viser et økt resultat før skatt på 193 mill. kroner. Årsregnskap i tråd med IFRIC 15 viser et resultat før skatt (EBT) på 1 009 mill. kroner mot 816 mill. kroner etter tidligere års regnskapsprinsipper.

·         Resultatregnskapet for 2009 viser et økt resultat før skatt på 105 mill. kroner. Årsregnskap i tråd med IFRIC 15 viser et resultat før skatt (EBT) på 628 mill. kroner mot 523 mill. kroner etter tidligere års regnskapsprinsipper.

·         Økningen i resultat før skatt i 2008 og 2009 skyldes utsatt resultatføring fra boligprosjekter som etter tidligere års prinsipper ble resultatført i 2006 og 2007.

Balanse

Egenkapitalen pr. 31. desember 2009 vil bli nedjustert med 32 mill. kroner. Beløpet knytter seg til resultatført resultat fra ikke overleverte prosjekter pr. samme dato. Sammenholdt med foregående år er beløpet lavt som følge av et lavt antall boliger i produksjon.

Totalkapitalen pr. 31. desember 2009 vil øke med 80 mill. kroner til 7 860 mill. kroner.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Jørgen Wiese Porsmyr, konserndirektør og CFO, Veidekke ASA, tlf. + 47 21 05 76 44,

jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no

Jørgen G. Michelet, finansdirektør, Veidekke ASA, tlf. +47 21 05 77 22,

jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
IFRIC 15 pdf