Oversikt over offentlig informasjon

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende oversikt til børsen hvert år over informasjon gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. Børsforskriften § 5-2 femte ledd.

Vedlagt er oversikt for Veidekke ASA for perioden 7. mai 2009 - 28. juni 2010.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Oversikt over offentlig informasjon pdf