Oversikt over offentlig informasjon

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende oversikt til børsen hvert år over informasjon gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. Børsforskriften § 5-2 femte ledd.
Vedlagt på www.newsweb.no er oversikt for Veidekke ASA for perioden 5. mai 2010 - 12. mai 2011.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Oversikt over offentlig informasjon pdf