Oversikt over offentlig informasjon

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende oversikt til børsen hvert år over informasjon gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. Børsforskriften § 5-2 femte ledd.
Vedlagt på www.newsweb.no er oversikt for Veidekke ASA for perioden 4. mai 2011 - 10. mai 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tittel Filtype
Oversikt over offentlig informasjon pdf