Skal nå netto null innen 2045

Klima står sentralt i Veidekkes strategi, som offentliggjøres under konsernets kapitalmarkedsoppdatering i dag. I lys av den oppdaterte strategien løfter Veidekke sin klimaambisjon og tar sikte på å nå netto null innen 2045. Ambisjonen innebærer å kutte klimagassutslipp både fra egen virksomhet og verdikjede til netto null før 2045, i tråd med utslippsbanen som begrenser global oppvarming til 1,5[o]C.

– Veidekke vil ta en aktiv rolle i å realisere det grønne skiftet og skal hele tiden søke muligheter for å redusere klimagassutslipp i verdikjede og livsløp. Gjennom egen innovasjon, bruk av ekspertise og nært samspill med kunde, leverandører og andre samarbeidspartnere kan vi bidra til å redusere negativ påvirkning på klima og miljø og samtidig skape merverdi, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke.

Netto nullutslipp innebærer å fjerne minst samme mengde CO2e fra atmosfæren som det slippes ut. For Veidekke betyr det å redusere utslippene i hele verdikjeden så mye som mulig og nøytralisere eventuelle restutslipp gjennom karbonfangst eller andre metoder som permanent fjerner CO2 fra atmosfæren.

For å nå netto null må Veidekke begrense og etter hvert slutte å bruke fossile brensler og karbonintensive materialer i bygg- og anleggsvirksomheten. Dette dreier seg om å redusere utslipp som følger av kjøp og bruk av varer som betong og betongelementer, stål og bitumen og tjenester som transport av masse og grunnarbeider.

For Veidekke innebærer ambisjonen om å nå netto null i første omgang å ha oversikt over klimagassutslipp i hele verdikjeden, å utvikle en troverdig strategi for å kutte utslipp i tråd med forpliktelsen i Parisavtalen, og å stille strenge krav om utslippsreduksjon overfor leverandører og samarbeidspartnere.

Som en av de første virksomhetene på Oslo Børs sluttet Veidekke seg allerede i 2015 til FNs togradersmål, et mål som siden er videreført gjennom Parisavtalen og skjerpet til 1,5oC. I 2017 forpliktet Veidekke seg til å redusere egne klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030 og 90 prosent innen 2050. Fra 2021 har Veidekke satt opp klimagassbudsjett for virksomheten. Målene i klimagassbudsjettet skal følges opp på linje med økonomiske mål og HMS-mål og er også tatt inn i incentivprogrammet for selskapets øverste ledelse. Målet om netto null gjennom verdikjeden innen 2045, som selskapet nå har vedtatt, er neste skritt på Veidekkes vei mot å møte forpliktelsen til Parisavtalen.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Lars Erik Lund, konserndirektør strategi og bærekraft, +47 413 31 369

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.