Sterk vekst og forbedring i Veidekke

Omsetningen i Veidekke økte med 16 % i andre kvartal 2012 fra samme periode i fjor. Resultat før skatt endte på 166 MNOK av en samlet omsetning på 5,4 mrd. NOK.
 - Justert for fjorårets salgsgevinster og oppskrivninger var resultatforbedringen i andre kvartal nær 25 % sammenlignet med samme periode i fjor. Vi har økt aktivitet, god drift og resultatforbedringer i de fleste av våre enheter i Skandinavia, og vi går ut av første halvår med en rekordhøy ordrereserve, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.

Veidekkes omsatte i andre kvartal for 5,4 mrd. NOK (4,6 mrd. NOK i 2011). Resultatet før skatt ble 166,0 MNOK (389,8 MNOK). Resultatet pr aksje ble kr 0,9 (2,4). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er nå på 15,6 mrd. NOK (13,9 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet.

Veksten i Veidekke er i hovedsak organisk, supplert av noen mindre oppkjøp.

- Den organiske veksten kommer fra kontinuerlig forbedringsarbeid i de enkelte enhetene, samt fra bedret utnyttelse av felles kunnskap og kompetanse. Dette bidrar til bedrede marginer, noe tallene for andre kvartal også viser. I tillegg bidrar forbedringsarbeidet til en kvalitativt styrket ordrereserve, og ser vi på ordreinngangen, er det mange utviklede og direkte forhandlede nye prosjekter som har kommet i kvartalet. Alt i alt gir dette grunnlag for positive forventninger til utviklingen fremover, sier konsernsjef Terje Venold.

Entreprenørvirksomhet
I Norge fortsatte omsetningsøkningen fra forrige kvartal og endte hele 22 % over samme periode i 2011, mens høyere prosjektmargin på nye kontrakter ga en resultatmargin på 2,3 % (1,5 %). I Sverige og Danmark ble både omsetning og resultater årets på nivå med andre kvartal i fjor.

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i andre kvartal utgjorde 4,2 mrd. NOK (3,7 mrd. NOK) og resultat før skatt endte på 100 MNOK (73 MNOK).

Eiendomsutvikling
Det gode boligmarkedet i Norge gir høy aktivitet og gode prosjektmarginer. I Sverige preges resultatene av et fortsatt svakt boligmarked som følge av økt usikkerhet i internasjonal økonomi kombinert med bankenes innstramminger i långivning. I de store byene i både Norge og Sverige bygges det fortsatt for få boliger i forhold til befolkningsvekst og tilflytning, så derfor er potensialet fremover stort. Antall boliger i produksjon var 1 321 ved utgangen av kvartalet (1 158). Det ble solgt til sammen 178 boliger i andre kvartal (som året før).

Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i andre kvartal endte på 575 MNOK (377 MNOK) og resultatet før skatt endte på 26 MNOK (177 MNOK). Fjorårsresultatet inkluderer en gevinst på 133 MNOK etter kjøpet av Bouwfonds aksjer i 2011.

Industri
Høyere aktivitet innen asfalt og veivedlikehold ga god omsetningsvekst for industrivirksomheten sammenlignet med fjoråret. Justert for gevinster knyttet til salget av Veidekke Gjenvinning på 124 MNOK i andre kvartal i fjor, er også resultatutviklingen positiv.

Samlet omsetning i Veidekke Industri i andre kvartal ble 912 MNOK (827 MNOK), og resultatet før skatt ble 46 MNOK (163 MNOK).

HMS
I andre kvartal skjedde en arbeidsulykke i den norske entreprenørvirksomheten der en person mistet livet i en fallulykke. H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) endte i andre kvartal på 8,9 (5,7). Sykefraværet for de ansatte i Norge i kvartalet var 5,1 % (5,7 %), mens det i Sverige var 3,7 % (3,6 %) og i Danmark 2,6 % (2,1 %). (Alle tall er 12 mnd. rullerende).

Det vises også til styrets rapport for andre kvartal 2012 som er vedlagt pressemeldingen.
Rapport 2. kvartal 2012 (html)

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør/CFO Jørgen W. Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 907 59 058, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no

 

 

 

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 2 kvartal 2012 pdf