Sterk vekst, solid ordrereserve og godt resultat for Veidekke

Veidekke fortsatte fremgangen også i fjerde kvartal 2012. Den samlede omsetningen for året passerte 20 milliarder kroner, en økning på 14 %, og resultatmessig bidro fjorårets siste kvartal med en ytterligere forbedring av konsernets marginer. Konsernets resultat før skatt endte på 680 millioner kroner.

- Vi er tilfreds med utviklingen i konsernet, sier konsernsjef Terje R. Venold. Det er store ulikheter i markedsforholdene i våre tre land, og konsernets vekst kommer først og fremst fra de norske virksomhetene, og da spesielt innen entreprenør- og eiendomsområdene. Samspillet mellom disse virksomhetene er meget viktig for Veidekkes vekst og utvikling. Det gir resultatmessige synergier, og det gir kompetanse og konkurransekraft også mot andre kunder, legger Venold til.

Veidekkes omsetning i 2012 var 20,5 mrd. NOK (17,9 mrd. NOK i 2011). Resultatet før skatt ble 680 MNOK (751 MNOK). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er nå på 15 mrd. NOK (13,9 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje ble kr 3,40 (kr 4,80) og styret foreslår et utbytte på kr 2,50 pr. aksje (kr 2,75).

Entreprenørvirksomheten
Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i fjerde kvartal ble 4 390 MNOK (4 152 MNOK), mens resultatet ble 226 MNOK (110 MNOK). For året 2012 ble omsetningen 16,3 mrd. NOK (14,4 mrd. NOK) og resultatet 497 MNOK (301 MNOK).

Entreprenørvirksomheten i Norge økte med 21 % sammenlignet med 2011. Marginene er ikke på målsatt nivå, men utviklingen viser fortsatt fremgang. Resultatmessig er bygging av boliger og yrkesbygg på et godt nivå, mens anleggsvirksomheten ikke oppnår de resultater man vet er mulig å nå. Ordrereserven fortsetter å øke, og er ved årsslutt på 11,2 mrd. NOK mot 10,3 mrd. NOK i fjor.

For entreprenørvirksomheten i Sverige fortsetter den positive trenden, selv om deler av det svenske markedet er noe svakere enn ventet. Forbedringene knytter seg spesielt til aktivitetene i Stockholmsområdet, men også oppkjøpet av Brinkab AB og deres aktiviteter som primært fokuserer på industrikunder. I Danmark har Hoffmann prioritert å utvikle sin kompetanse rettet mot fortsatt økning i direkte forhandlede kontrakter med sine kunder, noe som har medført et redusert volum, men samtidig en betydelig økt resultatmargin på 7,2 % mot 6,3 % for 4. kvartal. Dette er resultatmarginer de færreste aktørene i Danmark når i 2012. Ordrereserven både i Sverige og Danmark er god.

Eiendomsutvikling
Omsetningen økte med 53 % fra 4. kvartal i fjor, mens resultatet før skatt økte med 74 % til 49 MNOK. Fremgangen er i all hovedsak knyttet til utviklingen i den norske eiendomsvirksomheten. I Norge er boligmarkedet preget av høy etterspørsel og godt salg i og runde de største byene. I Sverige er markedet i betydelig større grad påvirket av uroen i verdensmarkedene. Til sammen ble det solgt 124 boenheter i 4. kvartal (inklusive Veidekkes andel av felleseide prosjekter). Dette er noe lavere enn foregående kvartal, men det skyldes at flere prosjekter bygges i samarbeid med andre og at mange prosjekter er sluttsolgt.

Antall boliger i produksjon er ved utgangen av kvartalet 1 277 (Veidekkes andel) mot 1 104 ved utgangen av 2011. Salgsgraden i porteføljen er 80 %.

Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i fjerde kvartal endte på 697 MNOK (457 MNOK) og resultatet ble 49 MNOK (28 MNOK). For 2012 endte omsetningen på 2 110 MNOK (1 525 MNOK) og resultatet på 173 MNOK (281 MNOK, inklusive regnskapsmessig gevinst på 133 MNOK fra kjøpet av resterende aksjer i Bouwfonds Veidekke AB).

Industri
Samlet omsetning i Veidekke Industri i fjerde kvartal ble 886 MNOK (985 MNOK), og resultatet ble 20 MNOK (60 MNOK). For hele 2012 ble omsetningen 3 192 MNOK (3 041 MNOK), og resultatet ble 38 MNOK (215 MNOK).

Nedgang i omsetning skyldes noe lavere produksjonsvolum innen asfaltvirksomheten, og dette har også påvirket kvartalsresultatet. Det totale asfaltvolumet for Industri endte for året 5 % høyere enn i 2011, og dette skyldes bedre uttelling i anbudsrunden for Statens vegvesen.
Sterkt press på prisene kombinert med økte driftskostnader har medført at asfaltvirksomheten totalt sett leverer negative resultater i 2012. Innføring og utprøving av ny lønnsmodell for håndverkere har vært krevende, og har medført en vesentlig økning i lønnskostnadene.

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)
I november 2012 mistet en person livet i arbeid for en av Veidekkes underentreprenører. Dette var den tredje dødsulykken i 2012. Det arbeides kontinuerlig med å hindre at alvorlige hendelser og ulykker skal skje. Sykefraværet for alle ansatte i Norge for siste 12-månedersperiode var pr. fjerde kvartal 4,9 % (5,6 %), mens det i Sverige var 3,6 % (3,7 %) og i Danmark 2,0 % (2,4 %). H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer, 12 måneder rullerende) endte på 8,4 (6,1) i fjerde kvartal.

Det vises også til styrets rapport for fjerde kvartal 2012 som er vedlagt pressemeldingen.

 

Rapport 4. kvartal 2012

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
CFO Jørgen Wiese Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Rapport 4 kvartal pdf