Veidekke med godt resultat i krevende tider

Veidekke økte omsetningen i tredje kvartal sammenlignet med fjoråret, og ordrereserven har økt med 1,2 milliard kroner hittil i år. "Resultatene viser økt aktivitet og et godt boligsalg, men de preges også av marginpress for entreprenørvirksomheten", sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke. 

Veidekkes omsetning i tredje kvartal var 4 587 MNOK (4 448 MNOK i 2010). Resultatet før skatt ble 225 MNOK (270 MNOK). Resultatet pr aksje ble kr 1,40 (kr 1,50). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er nå på 13,4 mrd. NOK (12,1 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet.

Entreprenørvirksomheten
Aktivitetsnivået innen flere segmenter av bygg- og anleggsmarkedet har bedret seg, men det er fortsatt prispress. Det er imidlertid store lokale og markedsmessige variasjoner. I Norge er presset på marginene størst innen anleggsområdet, mens det i Sverige er regionene utenfor Stockholm som har hatt utfordringer i kvartalet. I Danmark økte omsetningen med 30 % fra i fjor, og resultatmarginen styrket seg. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble i tredje kvartal 3 539 MNOK (3 187 MNOK) og resultatet 73 MNOK (133 MNOK).

Eiendomsutvikling
Eiendomsvirksomheten oppnådde et godt resultat. Salget av nye boliger var tilfredsstillende i Norge, men noe svekket i Sverige. Antall boliger i produksjon ved kvartalets utgang var 1 205 (728), og i alt solgte Veidekke Eiendom 112 boliger i løpet av årets andre kvartal (216). Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i tredje kvartal endte på 314 MNOK (322 MNOK) og resultatet ble 31 MNOK (21 MNOK).

Industri
Industrivirksomheten leverte et resultat på samme nivå som året før til tross for lavere produksjonsvolum for asfaltområdet. Her bør det også trekkes frem at resultatet for området veivedlikehold nok en gang var i balanse etter vesentlige tap de foregående år. Samlet omsetning i Veidekke Industri i tredje kvartal ble 919 MNOK (1 077 MNOK), mens resultatet ble 136 MNOK (136 MNOK).

HMS
Sykefraværet for alle ansatte i Norge i tredje kvartal var 5,6 % (5,5 %), mens det i Sverige var 3,5 % (3,0 %) og i Danmark 2,3 % (2,3 %). H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer, 12 måneder rullerende) endte på 6,9 (5,9) i tredje kvartal.

Det vises også til styrets rapport for tredje kvartal 2011 som er vedlagt pressemeldingen.

Rapport for 3. kvartal 2011

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf. 21 05 77 01 / 90 58 23 23, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør/CFO Jørgen W. Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 90 75 90 58, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf. 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Rapport 3 kvartal 2011 pdf