Veidekke: Resultat for første kvartal 2023

Veidekke omsatte for NOK 9,5 milliarder i første kvartal. Tvist med Statens vegvesen er løst med negativ resultateffekt. Underliggende var resultatet før skatt NOK -37 millioner. Ved kvartalets slutt hadde konsernet en ordrereserve på NOK 43,1 milliarder. Resultatet per aksje var NOK -0,9.

– Underliggende leverer Veidekke gode resultater i et kvartal preget av lavsesong, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Vi har kommet til enighet med Statens vegvesen om E39 Svegatjørn–Rådal, et prosjekt som ble påbegynt i 2015. Dette har vært en sak som har fulgt oss i mange år, og som både vi og byggherren har brukt mye tid og ressurser på. Selv om utfallet av forhandlingene ikke ble slik vi opprinnelig hadde sett for oss, ser vi frem til å få lagt denne saken bak oss, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Vi er godt fornøyd med at vi i et mer utfordrende marked har en solid ordreinngang, og at vi øker omsetningen med 13 % fra tilsvarende kvartal i fjor, sier Bengtsson.

– Selv om vi opplever et mer krevende marked, med lengre ledetider og enkelte utsatte prosjekter, har tilgangen på nye prosjekter i starten av 2023 jevnt over vært god, og Veidekke har styrket ordrereserven, sier Jimmy Bengtsson.

– Det er imidlertid stor variasjon mellom de forskjellige geografiene og markedssegmentene. Markeds­effekten er tydeligst i boligsegmentet i Sverige, der vi allerede nå ser nedgang i aktivitet. For øvrige geografier og markedssegmenter er det mer usikkerhet rundt aktivitetsnivået neste år, sier Bengtsson.

Ordreinngangen i kvartalet var NOK 10,3 milliarder, mot NOK 10,4 milliarder i første kvartal 2022. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene. Ved utgangen av kvartalet utgjorde ordrereserven NOK 43,1 milliarder, en økning på 4 % fra årsskiftet og 9 % fra samme periode i fjor. I lokal valuta var ordrereserven på nivå med ved årsskiftet.

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 9,5 milliarder, mot NOK 8,4 milliarder i første kvartal 2022. Byggvirksomhetene i Norge og Danmark samt Infrastruktur Sverige økte omsetningen. Bygg Sverige omsatte på nivå med året før, mens Infrastruktur Norge hadde en nedgang på 18 %.

Veidekke og Statens vegvesen inngikk i 2015 avtale om utbygging av prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal utenfor Bergen. Prosjektet endte i flere tvister, deriblant om sluttoppgjøret. Sluttoppgjørstvisten var berammet til rettslig hovedforhandling i september 2023. Partene er nå enige om en forhandlet løsning, og saken er med det avsluttet. Forliket innebærer en negativ resultateffekt på NOK -110 millioner i første kvartal og en samlet positiv likviditetseffekt på NOK 300 millioner, som vil komme i andre og tredje kvartal.

Resultatet før skatt i kvartalet var NOK -147 millioner. Justert for forliket av tvisten, var det under­liggende resultatet NOK -37 millioner, mot NOK -55 millioner i første kvartal 2022. Første kvartal i fjor inkluderte ekstraordinære finanskostnader på NOK 33 millioner. Som normalt for første kvartal, var resultatet preget av lavsesong i Asfalt, Geomaterialer (tidl. Pukk og grus) og deler av anleggs­virksomheten. Økt aktivitet ga resultatøkning i Bygg Norge og den danske virksomheten, mens kostnadsøkning i asfaltvirksomheten og fortsatt tap i byggvirksomheten i Stockholm påvirket negativt. Den samlede resultatmarginen, justert for tvisteforliket, var -0,4 %, mot -0,7 % i første kvartal 2022.

Netto rentebærende posisjon ved utgangen av første kvartal var NOK 2,5 milliarder, mot NOK 3,3 milliarder et år tidligere. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK 320 millioner i kvartalet, mot NOK 1 million i første kvartal i 2022. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde NOK -786 millioner, mot NOK -128 millioner i første kvartal 2022. Endringen fra fjoråret henger sammen med utbetaling av sluttoppgjør på et oppkjøp i 2018 i Bygg Sverige. Balansen ved utgangen av kvartalet var NOK 17,6 milliarder, det samme som ved årsskiftet og opp fra NOK 16,5 milliarder for et år siden.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i første kvartal var 3,9, mot 2,9 i foregående kvartal og 5,4 i første kvartal 2022. Det var én alvorlig skade i første kvartal. Sykefraværet i kvartalet utgjorde 6,2 %, mot 6,4 % i foregående kvartal og 4,7 % i første kvartal 2022.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000
Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369
CFO Jørgen Wiese Porsmyr , +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder
Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 39 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Rapport 1 kvartal 2023 pdf
Presentasjon 1 kvartal 2023 pdf
Historical financial information per Q1 2023 xlsx