Veidekke skrev damkontrakt med Statkraft

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Statkraft om rehabilitering av Tunhovd dam, samt bygging av Pålsbu terskeldam i Pålsbufjorden i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Kontraktssummen er på 162 millioner kroner ekskl. mva.

Tunhovd dam skal rehabiliteres for å tilfredsstille gjeldene myndighetskrav i sikkerhetsforskrift for fyllingsdammer. Damforskriftene reguleres og følges opp av Norges vassdrags og energidirektorat.
Oppdraget omfatter erosjonssikring av opp og nedstrøms damsider med steinblokker, lekasjemåleanlegg og lukehus. Videre skal det utføres hjelpeanlegg med sikring av omløpssjakt med støttemurer, vangemurer for deler av dam fylling samt tiltak på fylkesvei 120. 

Pålsbu terskeldam er et miljøtiltak for å redusere reguleringshøyden i det indre området av Pålsbufjorden som heter Rødtjennan. Tiltaket gjennomføres for å bedre levevilkårene for fisk samt det estetiske i forhold redusert reguleringssone. Selve terskeldammen er en ca 300 m lang steinfyllingsdam med tetningskjerne i betong.

Utbyggingen vil medføre opparbeiding av anleggsveier i terrenget og to nye steinbrudd. Anleggsarbeidene har allerede startet opp og de skal være ferdigstilt innen første september 2014.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Halvard Leren, Veidekke Entreprenør AS, tlf 93 40 86 30, halvard.leren@veidekke.no Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektleder Jon Aarbakk, Statkraft Region Øst, tlf 90 88 61 10,  Jon.Aarbakk@statkraft.com

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12