Veidekkes aksjekjøp i Hæhre

Den 15. desember sendte Veidekke børsmelding om inngått intensjonsavtale om kjøp av 51 % av aksjene i Hæhre-gruppens entreprenørvirksomhet. Dette er en følge av mange år med samarbeid og er en satsing som styrker begge selskapenes konkurransekraft.

Markedsutsiktene for store anleggsprosjekter er gode, spesielt innen vei og jernbane. Kontraktenes størrelse og kompleksitet øker stadig, og med det følger også en økt kamp om kompetanse og kapasitet. Kombinasjonen av Veidekkes ledende posisjon innen store og kompliserte betong- og tunnelarbeider og Hæhres ledende posisjon innen masseflytting, bidrar til å skape en komplett entreprenør for store anleggsprosjekter.

Som meddelt har Hæhre-gruppen estimert en omsetning for 2010 på 1 000 mill. kroner, et driftsresultat på 45 mill. kroner og et resultat før skatt på 35 mill. kroner. Hæhre-gruppen har en estimert balanse ved utgangen av 2010 på ca. 800 mill. kroner. Veidekkes kjøp omfatter entreprenørvirksomheten i gruppen gjennom selskapene Hæhre Entreprenør AS, Hæhre Maskinutleie AS og Hæhre Mek. Verksted AS. Finansielle hovedtall for de tre selskapene følger av vedlagte tabell.

Intensjonsavtalen innebærer et kjøp av 51 % av aksjene i de tre selskapene for 153 mill kroner. Aksjonærene har videre avtalt en emisjon i selskapet på totalt 150 mill kroner, hvor Veidekke bidrar med 76.5 mill kroner.

Entreprenørvirksomheten vil med det få en sterk finansiell posisjon slik at den vil være godt posisjonert for videre vekst og utvikling. Etter emisjonen er det estimert at virksomheten vil ha en netto rentebærende gjeld på ca. 120 mill kroner.

Mesta as har stevnet Hæhre-gruppen med krav på totalt 340 mill. kroner i forbindelse med fire tidligere Mesta-ansattes overgang til Hæhre-gruppen. Hæhre-gruppens oppfatning er at kravet er uberettiget. Saken vil gå for Asker og Bærum tingrett og forventes berammet til våren 2012.

Veidekke vil frem til ultimo mars 2011 gjennomføre en due diligence-prosess for hele kjøpet som også vil omfatte denne saken. I intensjonsavtalen er Hæhres oppfatning av saken lagt til grunn og eventuelle vesentlige avvik kan få betydning for gjennomføringen av intensjonsavtalen.

Kontaktpersoner:
Kai Krüger Henriksen, konserndirektør kommunikasjon, Veidekke ASA,
 tel. +47 21 05 50 00 / +47 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no
Jørgen G. Michelet, finansdirektør Veidekke ASA,
tel. +47 21 05 77 22 / + 47 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Nokkeltall pdf