Veidekkes konjunkturrapport: Vekstutsikter for bygg- og anlegg

- Gradvis bedring i internasjonal økonomi gir positivt taktskifte for bygge- og anleggs­markedene i Nord-Europa. Vi forventer en samlet årlig vekst på 2 % i 2014 og 4 % 2015 i det skandinaviske markedet, sier Rolf Albriktsen, direktør for strategi og marked i Veidekke.

Fortsatt positive utsikter i Norge
- På tross av svakere investeringer i boliger, venter vi et godt norsk bygg- og anleggsmarked med høy aktivitet i 2014. Veksten vil flate ut i år, men øke til mellom 3 og 4 prosent i 2015. For mens boliginvesteringene går ned, øker investeringene innenfor yrkesbygg og anlegg. Selv med en noe svakere vekst i år, vil tilgangen på prosjekter gjennom året være god for vår næring, forteller Albriktsen.

- Vi ser en nedgang i antallet igangsatte boliger fremover, med sterkest nedgangen i leilighets­markedet. Vi anslår at tallet vil ligge på 28.000 i 2014 og 26.000 i 2015. Når det gjelder boligprisene, så forventer vi mer normale vekstrater på rundt 3 % i 2014,og 4 % i 2015, utdyper Albriktsen.

De neste tre årene ventes det et fortsatt godt anleggsmarked i Norge med samlet årlig vekst på 6 % for alle segmenter. Innen veisektoren ventes en betydelig vekst i 2014, avtagende til rundt 4 % i 2015.

Konjunkturene på vei opp i Sverige
Den svenske BNP-veksten ventes å ta seg opp i 2014, og Veidekkes tidligere prognose på mellom 2,5 og 3 % for 2014 og 2015 ligger fast. Både innenlandsk etterspørsel og eksport trekker opp veksten i forhold til 2013.

Veidekke forventer at det samlede svenske bygg- og anleggsmarkedet får en positiv drahjelp av konjunkturoppgangen i 2014, men at veksten det nærmeste året vil være sterkest innenfor boligsegmentet og mer begrenset for yrkesbygg. Forskyvninger i offentlige infrastruktur­investeringer og lav kapasitetsutnyttelse i deler av svensk industri vil virke dempende. Samlet sett ventes en vekst på om lag 5 % i svensk bygg- og anleggssektor både i 2014 og 2015.

Gradvis bedring i Danmark
Veksten i dansk økonomi i 2014 ser ut til å skape fremgang innen bygg og anlegg. Veidekke anslår at veksten i det samlede bygg- og anleggsmarkedet i Danmark vil ligge på rundt 4 % i 2014 og 6 % i 2015.
- Igangsettingen av nye boliger forventes fortsatt å ligge på et lavt nivå, fra 9 000 igangsettinger i 2013 økende til 12.500 i 2015. Økende etterspørsel gjør at prisene på brukte boliger vil fortsette å stige. For private yrkesbygg er det utsikt til en vekst på 3 % i 2014, økende til 8 % i 2015. Innen offentlige bygg forventes det en fortsatt sterk vekst på rundt 10 % i 2014 og 2015, avslutter Albriktsen.

For mer informasjon kontakt:
Direktør strategi og marked Rolf Albriktsen, tlf 21 05 75 71 / 90 69 11 10, rolf.albriktsen@veidekke.no
Rådgiver Kristoffer Eide Hoen, tlf 21 05 77 68 / 97 67 54 34, kristoffer.eide.hoen@veidekke.no   
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Konjunkturrapport mars 2014 pdf