Vekst i Veidekke

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Veidekke hadde en samlet aktivitetsøkning på hele 22 % i årets første kvartal sammenlignet med fjoråret. Resultat i første kvartal ble -52 MNOK av en omsetning på 4,3 mrd. NOK.

- Resultatet er noe bedre enn på samme tid i fjor. Vi ser en sterk vekst i Veidekkes omsetning og ordrereserve, mens marginene for entreprenørvirksomheten i Norge fortsatt henger noe etter, sier konsernsjef Terje R. Venold. - Første kvartal er tradisjonelt et utgiftskvartal for en virksomhet som Veidekke, og asfaltvirksomheten har liten eller ingen aktivitet i vinterhalvåret, legger han til.

Veidekkes omsatte i første kvartal for 4,3 mrd. NOK (3,5 mrd. NOK i 2011). Resultatet før skatt ble -52 MNOK (-69 MNOK). Resultatet pr aksje ble kr -0,3 (-0,4). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er nå på 14,7 mrd. NOK (12,9 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet.

 

Entreprenørvirksomhet
Det er fortsatt lave marginer i den norske entreprenørvirksomheten i Veidekke, mens det var marginforbedringer i Sverige og Danmark. Omsetningen har til sammen økt med 24 % i de tre landene, mens den i Norge alene økte med 35 % sammenlignet med fjoråret. Denne økningen kom i det vesentlige fra byggprosjekter. Ordrereserven har i samme periode økt med 14 %.

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble i første kvartal 3 803 MNOK (3 056 MNOK) og resultatet ble 65 MNOK (46 MNOK).

Eiendomsutvikling
Aktiviteten og boligsalget var fortsatt godt i Norge i første kvartal. Det er tendenser til bedring i det svenske boligmarkedet med noe økende salg, spesielt i Göteborg og Stockholm. Antall boliger i produksjon var 1 245 ved kvartalets utgang (976). Det ble solgt 205 boliger i første kvartal (210).

Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i første kvartal endte på 394 MNOK (377 MNOK) og resultatet endte på 38 MNOK (45 MNOK).

Industri
Årets tre første måneder er et utgiftskvartal for industrivirksomheten med sesongmessig lav aktivitet, og resultatene er tilfredsstillende. Det er kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid, det vil si tiltak for å øke produktiviteten og redusere kostnadene.

Samlet omsetning i Veidekke Industris første kvartal ble 301 MNOK (311 MNOK), og resultatet ble -144 MNOK (-141 MNOK).

HMS
Til tross for økt fokus på helse, miljø og sikkerhet har Veidekke hatt to alvorlige ulykker med døden til følge i årets første måneder. Den ene personen omkom i forbindelse med montering av betongelementer, mens den andre mistet livet i en fallulykke. Ekstra tungt blir dette, når begge ulykkene skjedde på samme prosjekt.

H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) endte på 7,9 (4,8) i første kvartal.

Sykefraværet for alle ansatte i Norge i første kvartal var 5,7 % (5,5 %), mens det i Sverige var 3,7 %
(3,1 %) og i Danmark 2,6 % (1,9 %). (Alle tall er 12 måneders rullerende.)

Det vises også til styrets rapport for første kvartal 2012 som er vedlagt pressemeldingen.

I presentasjonen som holdes i dag klokken 0800, vil det bli gitt en redegjørelse for Veidekkes strategi og planer for de kommende år. Presentasjonen vil bli overført som webcast.

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør/CFO Jørgen W. Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 907 59 058, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no

 

 

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 1 kvartal 2012 pdf