VURDERER UTSTEDELSE AV NYTT OBLIGASJONSLÅN

Veidekke ASA vurderer å utstede opp til NOK 500 millioner kroner i usikrede obligasjoner i det norske obligasjonsmarkedet med forfall i juni 2018. Netto provenyet fra de foreslåtte obligasjoner vil bli brukt til selskapets generelle virksomhet.

DNB Markets og SEB er engasjert som tilretteleggere for lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christopher M. Bjerke
Assisterende finansdirektør
Tel: 21 05 80 13
Mob: 99 58 18 02

Oslo, 23. mai 2013

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12